Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  68  (Següent)
  TOTES

A

Agricultura

Activitat que comprèn totes les tècniques que ens permeten obtenir les matèries primeres d'origen vegetal.

Agricultura ecològica

Tipus de conreu incipient, més respectuós amb el medi ambient i que evita l'esgotament de recursos i la utilització de productes químics no naturals, com ara adobs, insecticides i fungicides.

Aigua potable

Aigua que és adequada per a l'alimentació i no produeix alteracions a l'organisme.

Aigües residuals domèstiques

Aigua que arrossega residus diversos generats pel metabolisme humà i les activitats domèstiques.

Aïllant

Material que s'oposa al pas del corrent elèctric ja que ofereix gran resistència. Per exemple, els plàstics són grans aïllants.

Aïllant tèrmic

Material que s'oposa al pas de la calor.

Aixeta

Dispositiu manual amb què es regula el cabal d'aigua en els punts d'utilització.

Ajustar

Donar a una peça les dimensions definitives de la manera més exacta possible.

Albarà

Document mercantil que confecciona l'empresa que subministra el material i que recull la informació relativa al lliurement del material o mercaderies. Reflecteix la quantitat i el tipus de material subministrat i el signa, en prova de conformitat, la persona que rep les mercaderies.

Alçat

Dibuix de la vista des del davant d'un objecte en un sistema de projeccions.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  68  (Següent)
  TOTES