Kbps (kilobits per segon)

Unitat de mesura de la velocitat de transmissió per una línia de telecomunicació. Cada kilobit aquesta format per mil bits.

» Glossari d'Informàtica