GPL

General Public License -- Llicència de regulació dels drets d'autor dels programes de programari lliure (free programari) la qual és promoguda per la Free Programari Foundation (FSF) en el marc de la iniciativa GNU. Permet la distribució de còpies de programes (i fins i tot cobrar per això), així com modificar el codi font dels mateixos o utilitzar-lo en altres programes.

» Glossari d'Informàtica