Bit (Dígit Binari)

Unitat mínima d'emmagatzematge de la informació el valor de la qual pot ser 0 o 1; o bé veritable o fals.

» Glossari d'Informàtica