Copyright (Dret de Còpia)

Dret que té qualsevol autor (inclòs l'autor d'un programa informàtic), sobre totes i cadascuna de les seves obres de manera que podrà decidir en quines condicions han de ser reproduïdes i distribuïdes. Encara que aquest dret és legalment irrenunciable, el mateix pot ser exercit de forma tan restrictiva o tan generosa com l'autor decideixi. El símbol d'aquest dret és ©.

» Glossari d'Informàtica