Full de càlcul

Aplicació informàtica que permet de realitzar múltiples càlculs (matemàtics, estadístics, tècnics i financers) amb les diferents dades introduïdes, particularment les de tipus numèric, i fer-ne la representació gràfica.

» Glossari de Tecnologia