Generador electromàgnètic

És una màquina motriu que transforma l'energia mecànica en energia elèctrica.

» Glossari de Tecnologia