Segon teorema de Morgan o de la llei d'equivalència

La negació del producte lògic és igual a la suma lògica de les variables negades.

» Glossari de Tecnologia