Enquesta

Conjunt de preguntes tipificades

El mòdul d' enquestes proveïx una sèrie d'instruments provats per a avaluar l'aprenentatge en entorns en línia.

Els professors poden utilitzar aquest mòdul per aprendre sobre els seus alumnes i reflexionar sobre la seva pràctica educativa.

» Glossari Moodle