RAM

RAM és l'acrònim anglès de Random Access Memory (memòria d'accés aleatori).

Es tracta d'una memòria de semiconductor en la qual es pot tant llegir com escriure. És una memòria volàtil, és a dir, perd el seu contingut al desconnectar l'energia elèctrica. S'utilitza normalment com memòria temporal per a emmagatzemar resultats intermedis i dades similars no permanents.

La seva denominació sorgeix en contraposició a les denominades memòries d'accés seqüencial. Degut al fet que en els començaments de la computació les memòries principals (o primàries) dels ordinadors eren sempre de tipus RAM i les memòries secundàries (o massives) eren d'accés seqüencial (cintes o targetes perforades), és freqüent que es parli de memòria RAM per a fer referència a la memòria principal d'un ordinador.

En aquestes memòries s'accedeix a cada cel·la (generalment es direcciona a nivell de bytes) mitjançant un cablejat intern, és a dir, cada byte té un camí prefixat per a entrar i sortir, a diferència d'altres tipus d'emmagatzematge, en les quals hi ha un cap "lectograbador" que ha de situar-se en la posició desitjada abans de llegir la dada desitjada.

Es diuen "d'accés aleatori" perquè els diferents accessos són independents entre si. Per exemple: si un disc rígid ha de fer dos accessos consecutius a sectors allunyats físicament entre si, es perd un temps a moure el cap fins a la pista desitjada (o esperar que el sector passi per sota, si ambdós estan en la mateixa pista), temps que no es perd en la RAM.

Les RAMs es divideixen en estàtiques i dinàmiques. Una memòria RAM estàtica manté el seu contingut inalterat mentre estigui alimentada. La informació continguda en una memòria RAM dinàmica es degrada amb el temps, arribant aquesta a desaparèixer, a pesar d'estar alimentada. Per a evitar-lo cal restaurar la informació continguda en les seves cel·les a intervals regulars, operació denominada refresc.

Les memòries s'agrupen en mòduls, que es connecten a la placa base de l'ordinador. Segons els tipus de connectors que duguin els mòduls, es classifiquen en Mòduls SIMM (Single Inline Memory Module), amb 30 o 72 contactes, i mòduls DIMM (Dual Inline Memory Module), amb 168 contactes.

» Glossari d'Informàtica