Spiders (o aranyes)

El més conegut és Google encara que també es troben aquí Altavista, Alltheweb, Mamma, MetaCrawler i altres. Cadascun consisteix en un programari i milers de servidors que rastregen tota la Internet baixant i guardant totes les pàgines que troben. El text de cada pàgina és "desarmat" i allotjat en una base de dades relacional. En un procés òbviament molt més complex que ho ara explicat, es correlaciona cada paraula (o grups de paraules) amb les adreces %[URL's] de les pàgines. Quan el navegant pregunta mitjançant una o diverses paraules, els servidors del spider situen aquestes paraules en les seves bases de dades i informen el llistat d'URL's que responen a la consulta. O sigui que això equival a una recerca en el text complet de la pàgina emmagatzemada. Tot es fa electrònicament. Ja sigui trobar, baixar i desarmar les pàgines com després trobar i informar les coincidències. Perquè el navegant pugui conèixer de quin es tracta un cert link, el spider li mostra una "descripció" que és un tros de text tallat de la pàgina als voltants de les paraules clau que s'han utilitzat en la recerca.

» Glossari d'Informàtica