Bauds per segon (Bps)

Representa el nombre de canvis que sofreix el senyal per segon i indica la quantitat de bits per segon que s'estan transmetent. La velocitat d'enllaç pot augmentar si s'utilitza un arxiu comprimit. En ordre d'aprofitar la màxima velocitat d'un mòdem, tant el proveïdor com l'usuari deuen tenir mòdems que operin a la màxima velocitat i utilitzar arxius comprimits.

» Glossari d'Informàtica