CGI

(Common Gateway Interface). Una interfície escrita en un llenguatge de programació (perl, c, c++,visual basic, etc) i posteriorment executada o interpretada per una computadora servidor per a contestar a comandes de l'usuari des d'una computadora amb una aplicació client; gairebé sempre des del World Wide Web. Aquesta interfície permet obtenir els resultats demanats, com els quals resulten al consultar una base de dades. Entre els programes més habituals trobarà gestors de formularis i de email, llibres de visites, fòrums de discussió, etc.

» Glossari d'Informàtica