dilluns, 22 de juliol 2024, 22:52
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari d'Informàtica
F

Frame

Opció que oferix el llenguatge HTML de dividir una pàgina web en diverses zones. Cadascuna de les quals pot tenir un contingut independent de les altres de manera que cada zona és així mateix un frame. Un frame també es defineix la capa d'enllaç de dades (datalink) que conté la informació de capçalera i cua que requereix una determinada xarxa de comunicacions.

Frame Relay

Protocol d'enllaç mitjançant circuit virtual permanent molt usat per a donar connexió directa a Internet.

Freenet

Sistema comunitari de comunicació Internet amb llocs web, correu electrònic, serveis d'informació, comunicacions interactives i conferències. Les "xarxes lliures" són finançades i gestionades sovint per voluntaris. En Estats Units formen part de la NPTN (National Public Telecomputing Network, Xarxa Nacional Publica de Telecomputación), organització dedicada a aconseguir que les telecomunicacions a través d'ordinador i els serveis de xarxes siguin gratuïts com les biblioteques públiques.

Freeware

Programes de Domini Públic Aplicacions que poden obtenir-se directament d'Internet amb la característica que no és necessari pagar per la seva utilització.

FTP

Protocol de transferència d'arxius. S'usen programes per a FTP com són CuteFTP o LeapFTP per a Windows, per exemple, que permeten la conección entre dues computadores, usant en general el port 21 per a connectar-se (encara que es oueden usar altres ports). Per mitjà del Protocol de transferència d'arxius es poden uploadear i downloadear arxius entre el client i el host.

Full d'Estil en Cascada

Conjunt d'instruccions HTML que defineixen l'aparença d'un o més elements d'un conjunt de pàgines web amb l'objectiu d'uniformitzar el seu disseny.

Fundació per al Programari Lliure

Entitat que busca eliminar les restriccions d'ús, còpia, modificació i distribució del programari. Dóna suport el desenvolupament de sistemes operatius (Linux), compilador GNU C (GCC), PERL, etc. Promou, desenvolupa l'ús del programari lliure en totes les àrees de la computació. Específicament, la Fundació posa a la disposició de tot el món un complet i integrat sistema de programari cridat GNU. La major part d'aquest sistema està ja sent utilitzat i distribuït. El cost del programari únicament aquesta determinat pel cost del material utilitzat per a distribuir-lo.

FYI

For your information (per a la seva informació) -- Abreviatura usada en missatges de correu electrònic. També són una subserie de RFCs els quals no són estàndards tècnics ni descripcions ni protocols; però contenen informació general sobre temes relacionats amb TCP/IP o Internet.