dijous, 13 de juny 2024, 08:42
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari d'Informàtica
C

CERN

Laboratori Europeu de Física de Partícules. Va ser el desenvolupador inicial del WWW, buscant construir un sistema de hipertexto i hipermedia.

Certificat Digital

Acreditació emesa per una entitat o un particular degudament autoritzada garantint que una determinada dada (una signatura electrònica o una clau pública) pertany realment a qui se suposa.

CGA

Color Graphics Adapter. Una de les primeres targetes gràfiques existents per a IBM i compatibles. Permetia resolucions de 320x200 punts amb 4 colors i de 640x200 punts en 2 colors. En l'actualitat ja no s'usen.

CGI

(Common Gateway Interface). Una interfície escrita en un llenguatge de programació (perl, c, c++,visual basic, etc) i posteriorment executada o interpretada per una computadora servidor per a contestar a comandes de l'usuari des d'una computadora amb una aplicació client; gairebé sempre des del World Wide Web. Aquesta interfície permet obtenir els resultats demanats, com els quals resulten al consultar una base de dades. Entre els programes més habituals trobarà gestors de formularis i de email, llibres de visites, fòrums de discussió, etc.

Ciber (Cyber)

Prefix utilitzat àmpliament en la comunitat Internet per a denominar conceptes relacionats amb les xarxes (cibercultura, ciberespai, cibernauta, etc.). El seu origen prové del grec "cibernao" que significa "pilotar una nau".

Cibercafé (Internet Cafè)

Local des del qual es lloga una computadora la qual pot accedir a Internet. El primer es va crear a Califòrnia en 1994 i avui dia són abundants en molts països.

Ciberespai

Terme concebut per l'escriptor William Gibson en la seva novel·la de ciència ficció "Neuromancer" (1984) amb el propòsit de descriure un món de xarxes d'informació. Actualment és utilitzat per a referir-se al conjunt d'informació digital i a la comunicació que es realitza a través de les xarxes, un espai en el qual gairebé tot el que conté informació; o pot transmetre-la, ha de ser inclòs.

Cibermarketing

Treball de promoció i/o venda de productes, serveis o idees a través de la xarxa.

Cibernètica

Terme encunyat per un grup de científics dirigits per Norbert Wiener i popularitzat pel seu llibre "Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine" de 1948 . Ve del grec "cibernetes" (timoner o pilot) i és la ciència o estudi dels mecanismes de control o regulació dels sistemes humans i mecànics, incloent les computadores.

Clic

Prémer un determinat comando d'un mouse o ratolí una vegada col·locat el cursor del mateix sobre una determinada àrea de la pantalla amb la finalitat de donar una instrucció a la computadora.