dijous, 18 de juliol 2024, 00:45
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari de Tecnologia
N

Nansa

Parany de pesca amb forma de gàbia, fet amb vímet o jonc, amb un esquer a l'interior i un forat per on és molt fàcil entrar però molt difícil sortir.

Napa

Tela formada, en la filatura del cotó, a la sortida del batà obridor. És gruixuda i esponjosa, i es recull en bobines.

Navegador

Programa informàtic que ens permet accedir a un lloc d'Internet, com ara el Netscape o l'Internet Explorer.

Neteja i desbrossament del sòl

Operació prèvia al conreu que consisteix a eliminar els arbres, els matolls i les altres plantes silvestres del sòl, a treure els rocs o pedres grosses que dificultarien la llaurada i l'arrelament de les plantes, i a anivellar el sòl per tal de facilitar el treball de les persones i les màquines.

Neutró

Partícula elemental de l'àtom amb càrrega neutra i que es troba en el nucli de l'àtom.

Normes d'ús d'una eina

Conjunt de condicions pròpies per utilitzar una eina.

Normes de conservació d'una eina

Conjunts d'operacions de manteniment que cal fer a una eina.

Normes de seguretat

Són les instruccions que cal seguir per evitar accidents.

Normes del dibuix tècnic

Pautes que indiquen com s'han de fer els plànols.

Nutrient

Compost químic que extraiem dels aliments mitjançant processos interns com la digestió.