dijous, 5 d’agost 2021, 13:31
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari de Tecnologia
M

Màquina simple

És un dispositiu senzill, generalment format per un sol element, que ens permet multiplicar forces.

Maquinari o hardware

Conjunt de tots els elements físics del sistema informàtic, és a dir, l'ordinador. Els components més importants del maquinari són el microprocessador, la memòria i els perifèrics.

Marcatge

Consisteix a dibuixar sobre el material els contorns de la peça que hem d'obtenir abans de tallar.

Material

És el resultat de la transformació de primeres matèries en productes útils per a alguna funció construcció d'objectes, fabricació de màquines i aparells, edificació...

Material aïllant

Material que no permet el pas del corrent elèctric.

Material ceràmic

Material que s'obté a partir de roques o fangs diversos porcellana, vidre, argila, ciment.

Material conductor

Material que deixa passar el corrent elèctric amb facilitat.

Material metàl·lic

Material que prové de minerals, dels quals s'obtenen els metalls corresponents el coure, el ferro, l'alumini, etc.

Material orgànic

Material que s'obté de diferents tipus de vegetals i animals com ara les fustes naturals, la llana, el teixit de cotó, el paper, etc.

Material semiconductor

Material que, si en modifiquem les característiques químiques, o l'estructura molecular, es pot convertir en conductor o en aïllant.