dilluns, 22 de juliol 2024, 21:48
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari de Tecnologia
D

Despesa

Quantitat de diners que surt de l'empresa.

Despesa financera

Diners que ens cobren les entitats bancàries pels crèdits que ens concedeixen i pels serveis que ens presta.

Dessecació

Tècnica de conservació dels aliments molt antiga. Consisteix a reduir el contingut d'aigua dels aliments usant les condicions ambientals naturals i exposant-los a l'aire.

Deutor

Persona o empresa que ens deu diners.

Diagrama de flux

Representació gràfica a partir de la qual s'elabora un pla de fabricació de productes, com ara aliments o roba, dividit en les diferents operacions que cal seguir ordenadament per obtenir el producte amb la qualitat i la quantitat suficients.

Dibuix artístic

Llenguatge gràfic que permet la comunicació d'idees a través de la representació gràfica en què preval l'expressió sentimental i estètica.

Dibuix tècnic

Sistema de presentació d'objectes, aparells o instal·lacions de manera totalment objectiva, és a dir, que els representa tal i com són, sense donar lloc a interpretacions diferents. Constitueix veritablement un llenguatge que permet expressar les idees sobre els projectes que s'han de dur a terme.

Dilatació

És la propietat d'alguns materials d'augmentar de volum, és a dir, d'incrementar les seves dimensions, en escalfar-se.

Dinamo

Generador de corrent continu que transforma l'energia mecànica en elèctrica.

Dinamòmetre

Aparell per mesurar les forces.