divendres, 12 de juliol 2024, 13:54
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari de Tecnologia
C

Caldera

Aparell que utilitza el poder calorífic dels combustibles o l'energia elèctrica per escalfar l'aigua.

Camp informàtic

És una zona reservada per a la introducció d'una dada dins d'un registre d'una base de dades. Cada camp s'identifica amb un nom que el relaciona amb la informació que conté.

CAN Bus

El terme Controller Area Network (CAN) es refereix a un sistema de bus serial desenvolupat especialment per al seu ús en vehicles de motor.

El bus de dades CAN serveix com a base per a l'intercanvi de dades digitals entre sensors, actuadors i unitats de control, assegurant que diverses unitats de control puguin processar la informació procedent d'un sensor i controlar els seus actuadors en consonància. A més de les rutes de cablatge curtes, el bus de dades CAN té l'avantatge particular que, si falla un component, la resta del sistema continua funcionant normalment, reduint en gran manera el risc d'un error total del sistema. Fins i tot els sistemes elèctrics més antics al vehicle estan passant a ser controlats amb creixent freqüència mitjançant el bus de dades CAN per a major seguretat i comoditat. L'interruptor de llums sense cable en el Golf és un exemple d'aquest sistema. El conductor només ha de seleccionar la manera d'il·luminació amb l'interruptor i la unitat de control subministrarà als llums l'energia necessària. Això permet incorporar elements de confort tals com la funció "coming home".

A causa de la variació en les taxes de repetició de senyal i al volum de dades generat, els sistemes CAN Bus se subdivideixen en tres categories:
  • El CAN Bus de transmissió transmet els senyals des d'unitats de control tals com la unitat de gestió del motor.
  • El control de transmissió.
  • La unitat ABS/ESP.
El CAN Bus de confort és crucial per a les funcions de climatització, per exemple, com ho és el CAN d'infotainment per als senyals rebuts des de les ràdios de vehicles amb control del volum sensible a la velocitat.

Canonada interior

Conducte que transporta l'aigua des de l'entrada de l'habitatge fins als diferents punts d'ús.

Capital

Edificis, instal·lacions i maquinària necessaris en la producció industrial.

Carburador

Dispositiu encarregat de barrejar l'aire i la gasolina i introduir la mescla en els cilindres. Subministra una mescla d'aire i gasolina polvoritzada al motor.

Carda


1. Màquina emprada en la filatura mecànica del cotó, la llana, el jute, etc, que té per finalitat de desagregar i fer paral·leles les fibres i separar-les de les impureses de què van acompanyades.
2. Eina que s'utilitza per eliminar les restes de material que queden entre les estries del picat i que dificulten el treball de la llima.

Cargol

Peça composta per un cilindre roscat anomenat tija i una extremitat que permet de fer-la giravoltar anomenada cabota. La rosca consisteix en un sortint o solc, anomenat filet, que s'enrotlla sobre la superfície cilíndrica.

Cargol amb femella

Cargol en què la cabota es fa giravoltar perquè entri dins la femella.

Cargol autoroscant

Cargol de rosca d'hèlice cònica que produeix la rosca femella en el material a mesura que hi va penetrant, molt emprats en les unions de fustes.