dimarts, 28 de juny 2022, 02:08
lloc: Moodle Institut Sa Palomera
Curs: Moodle Institut Sa Palomera (Moodle Institut Sa Palomera)
Glossari: Glossari de Tecnologia
S

Suspensió

Sistema encarregat d'absorbir els possibles sotracs produïts per les irregularitats del terreny o per les frenades, tot esmorteint-les abans que arribin al xassís o a la carrosseria i aconseguint que les rodes no perdin el contacte amb el terreny. També s'encarrega de compensar les inclinacions produïdes a les corbes.
T

Talar

Tallar l'arbre per la base.

Tallar

Acció que es fa sobre diferents materials en brut i serveix per separar i obtenir peces de formes i dimensions diverses. Les eines més comunes que s'utilitzen per tallar són el cúter, les tisores, les alicates de tall i la serra, el xerrac, etc.

Taller o obrador

Locals amb poca maquinària (gairebé només amb eines manuals), amb poc consum d'energia i pocs treballadors, cadascun dels quals, normalment, intervenia en totes les fases del procés tecnològic i elaborava els productes d'un a un o en petites quantitats.

Tancament

Element constructiu format per les parets, que serveixen per separar les cambres i per aïllar l'edifici de l'exterior. Per exemple les façanes, els envans i les mitgeres.

Taula de la base de dades

Agrupació de dades organitzades en registres que contenen camps amb la informació d'elements amb les mateixes característiques. Són el nucli de la base de dades.

Taula de veritat

Tipus de representació d'una funció lògica, a partir de la qual i d'una manera molt senzilla s'analitzen tots els estats possibles de les variables d'entrada i de l'estat de la variable de sortida.

Tècnica

Conjunt de procediments que utilitzen els humans per fabricar eines, construir objectes i, en general, obtenir qualsevol producte.

Tecnologia

És el conjunt de coneixements tècnics, científicament organitzats, que tenen per objectiu satisfer necessitats humanes.

Tecnologia de control

Conjunt de procediments i dispositius que permeten automatitzar les màquines i els processos.