info@sapalomera.cat | (+34) 972 350 909 

iEducació Institut Sa Palomera | Moodle ESO i BAT Weeras | Moodle Cicles QBid - Programa Empresa + Escola | Saga - Departament d'Ensenyament

Reobertura centres 1 de juny

27/05/2020
Comunitat educativa

Benvolgudes famílies,

Com sabeu el Departament d’Educació ha ordenat l’obertura de tots els centres públics i concertats en els municipis que el proper dia 1 de juny passin a la  fase 2 del procés de desescalada per combatre la Covid-19, i possiblement Blanes sigui un dels municipis que passi a aquesta fase.

Les prioritats de l’acció educativa en aquesta fase 2 són les següents:

  1. Continuar impartint docència i atenció telemàtica a tots els alumnes del centre.
  2. Excepcionalment es prestarà atenció educativa presencial a aquells alumnes que voluntàriament ho sol·licitin. Els alumnes prioritaris per a aquesta atenció presencial són els que han d’acabar una etapa educativa i han d’obtenir una titulació (4t d’ESO, 2n de Batxillerat i 2n de CFGM i CFGS) o han de superar proves d’accés (PAU). Aquesta atenció es farà en grups de 15 alumnes com a màxim, en horaris i dies establerts.
  • En el cas de l’alumnat de 4t d’ESO, es prioritzaran activitats d’orientació dels estudis possibles a seguir el proper curs (batxillerat, formació professional i règim especial).
  • En el cas de l’alumnat de formació professional, el suport a la finalització dels projectes i treballs de fi de cicle.
  • En el cas de l’alumnat de 2n de Batxillerat, activitats relacionades amb la preparació per a les PAU i amb els exàmens extraordinaris de juny.
  • Atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat en qualsevol curs i nivell sempre que no es pugui fer de manera telemàtica. Aquesta és una mesura excepcional i no continuada, que comporta l’obertura d’algun espai del centre de manera planificada i la programació del dia i hora de retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula.

Us recordem els requisits que han de complir els alumnes per  poder assistir presencialment al centre:

  • Absència de simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…).
  • Que no siguin o hagin estat positius per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors i que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
  • Calendari vacunal al dia.
  • Declaració responsable per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu (la trobareu a l’apartat autoritzacions).

És important ressaltar que en el cas que el vostre fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, no podrà assistir al centre.

Per poder organitzar els horaris, distribuir els espais del centre i garantir  la salut dels alumnes i del personal del centre i, sempre que no tingueu possibilitat de fer l’entrevista de manera telemàtica, us demanem que mostreu el vostre interès a demanar una entrevista presencial responent el formulari que us enllaçat a l’APP abans del dia 28 de maig a les 10 h, en cas de no obtenir cap resposta considerarem que no esteu interessats que el vostre fill assisteixi presencialment al centre.

Un cop tinguem el nombre total d’alumnes que assistiran presencialment al centre, ens posarem en contacte amb les persones que heu demanat l’atenció educativa presencial per facilitar-vos el dia, l’hora i l’espai del centre on es durà a terme l’atenció.

Resto a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte.

Ben cordialment,

Jordi Caseny i Durro

Director