info@sapalomera.cat | (+34) 972 350 909 

Djando Aula | Moodle ESO i BAT Weeras | Moodle Cicles QBid - Programa Empresa + Escola | Saga - Departament d'Ensenyament

PREINSCRIPCIÓ ESO 2020-2021

10/05/2020
Comunitat educativa

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, ha aprovat les següents  normes de preinscripció i matrícula d’alumnes.

 1. Publicació de l’oferta de places del centre.

  Podeu consultar l’oferta de places del centre al Mapa escolar de Catalunya.

 2. Calendari de preinscripcions i horari d’atenció al públic:

  • Modalitat telemàtica: del 13 al 22 de maig de 2020, preferent i aconsellada.
  • Modalitat presencial amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020, de manera excepcional i justificada.
  • Horari d’atenció telefònica al públic, de dilluns a divendres, de 09:00 h a 13:00 h, al telèfon 972 35 09 09.
 3. Calendari de matriculació

  Del 13 al 17 de juliol de 2020 (s’haurà de consultar la informació que es publicarà al web del centre).

 4. Documentació que cal aportar per fer la sol·licitud de preinscripció:

  • DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys. Si l’alumne/a és estranger, la targeta de residència on consta el NIE i el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
  • DNI del pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet o, si és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE i el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Llibre de família (pàgina on figuren els pares i pàgina on figura l’alumne/a), o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Targeta sanitària (TSI) de l’alumne/a.
  • Fotografia tipus DNI.
  • Altres documents que justifiquin a efectes de barem (títol de família nombrosa o monoparental, discapacitat, renta garantida)
  • En el full de sol·licitud de preinscripció serà imprescindible informar el número d’identificació RALC de l’alumne/a, és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats actualment, o també es pot consultar l’identificador de l’alumne a través del web del Departament d’Educació – Estudiar a Catalunya – Consulta de l’identificador de l’alumne.
 5. Sol·licitud de preinscripció

  Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic però per a aquelles famílies que no tinguin possibilitat de fer-ho telemàticament ho podran fer presencialment.

  Amb la sol·licitud en suport informàtic s’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

  Consulta de l’identificador de l’alumne (IDALU)

  Si disposeu d’un certificat digital podeu consultar l’identificador de l’alumne (IDALU) al web del Departament d’Educació.

  Codis de centre de Blanes

  • 17000551 Institut Sa Palomera
  • 17005731 Institut S’Agulla
  • 17005662 Institut Serrallarga
  • 17000482 Cor de Maria
  • 17000512 Santa Maria
  a) Modalitat telemàtica del 13 al 22 de maig de 2020: suport informàtic
  • Omplir el full de sol·licitud telemàtica a l’enllaç.
  • Imprimir el resguard de la sol·licitud.
  • Escanejar o fotografiar el resguard de la sol·licitud i tota la documentació acreditativa (DNIs, llibre de família, Targeta sanitària, fotografia i altres documents a efectes de barem), i agrupar en un sol arxiu PDF.
  • Un cop fotografiada o escanejada tota la documentació, nomenar l’arxiu PDF de la següent manera:
   Exemple de la documentació d’un alumne fictici de 1r d’ESO: Francesc Sánchez Delgado
   1ESO-SANCHEZ DELGADO_FRANCESC-44556677A.pdf (Curs-cognoms-nom- DNI)
  • Enviar l’arxiu PDF a l’adreça de correu electrònic següent: preinscripcioeso@sapalomera.cat
  b) Modalitat presencial del 19 al 22 de maig de 2020.

  La modalitat de preinscripció presencial s’ha utilitzar de manera excepcional i degudament justificada, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica.

  • Cal concertar cita prèvia a partir del dia 13 de maig al web del Departament d’Educació (alternativament al telèfon 972 35 09 09, de dilluns a divendres i de 9 h a 13 h).
  • Descarregar-se el full de sol·licitud que està al web del centre, a l’apartat “Tauler d’anuncis ESO”.
  • Un cop s’hagi concertat la cita prèvia cal portar el full de sol·licitud omplert des de casa i una fotocòpia de tota la documentació que es requereix. Hauran de portar un bolígraf propi per si convé fer l’anotació d’alguna dada o alguna correcció al full de sol·licitud. No s’emplenaran sol·licituds des de Secretaria.
  Mesures prevenció COVID 19

  En tot moment cal complir les mesures de seguretat:

  • La preinscripció l’ha de fer una única persona per alumne.
  • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de  confinament,  o  que  presentin  símptomes.
  • Portar mascareta i guants
  • Rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic en l’entrar a l’edifici.
  • Mantenir la distància de seguretat d’1,5 m entre individus.
  • Seguir les instruccions del personal del centre.
 6. Informació addicional:

  Per a més informació dirigir-se al web Estudiar a Catalunya – Preinscripció