info@sapalomera.cat | (+34) 972 350 909 

iEducació Institut Sa Palomera | Moodle ESO i BAT Weeras | Moodle Cicles QBid - Programa Empresa + Escola | Saga - Departament d'Ensenyament

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT 2020-2021

22/05/2020
Comunitat educativa

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, ha aprovat les següents normes de preinscripció i matrícula d’alumnes.

 1. Publicació de l’oferta de places del centre.

  Podeu consultar l’oferta de places del centre al Mapa escolar de Catalunya.

 2. Calendari i horari d’atenció al públic:

  • Calendari de preinscripcions: del 27 de maig al 3 de juny de 2020
  • Calendari de matrícula: del 8 al 14 de juliol de 2020
  • Per demanar cita prèvia: mirar l’horari d’atenció telefònica al públic.
  • Horari d’atenció telefònica al públic, de dilluns a divendres, de 09:00 h a 13:00 h, al telèfon 972 35 09 09.
 3. Procés de preinscripció:

Més informació a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/

Codi de centre de l’Institut Sa Palomera: 17000551

Si es necessita un altre codi de centre que no sigui l’Institut Sa Palomera pot trobar-lo en el següent enllaç

L’alumnat haurà de triar una de les dues sol·licituds:

  • So·licitdu electrònica mitjançant un certificat digital, no s’ha d’enviar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació d’identificació de la persona sol·licitant ni de l’alumne.
  • Sol·licitud amb suport informàtic i tramesa del resguard de la sol·licitud al centre que es demana en primera opció, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció dins el termini establert per presentar la documentació.
   • Els alumnes que no han estudiat l’ESO al centre durant el curs 2019-2020, hauran d’enviar la següent documentació:
    • Sol·licitud de preinscripció, degudament emplenada
    • Còpia del DNI de l’alumne/a, només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament.
    • Còpia de la Targeta d’identificació sanitària de l’alumne/a (TIS)
    • Còpia del llibre de família, pàgines on consten els pares i l’alumne/a (menors d’edat)
    • Còpia dels DNI dels tutors legals de l’alumne/a (menors d’edat).
    • Documentació dels criteris de baremació (Carnet de família nombrosa o monoparental, documentació de discapacitats, renda mínima garantida, etc.).
    • L’alumnat estranger pot presentar el DNI, el passaport i el llibre de família del país d’origen. Si no disposa de Targeta sanitària l’haurà de sol·licitar i presentar-la en el moment de la matrícula.
    • Els alumnes que han finalitzat l’ESO abans del curs 2017-2018, Certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l’ESO, o bé còpia de la pàgina 27 del Llibre d’Escolaritat, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.
    • En el cas de no haver acabat encara 4t ESO: Certificació acadèmica de la qualificació mitjana dels 3 primers cursos de l’ESO, o bé certificació de la qualificació de la prova d’accés, o la qualificació mitjana dels estudis que permetin l’accés.
   • Per fer l’enviament de la documentació i presentació de la sol·lcitud en suport informàtic:
    • Omplir el full de sol·licitud amb suport informàtic.
    • Imprimir el reguard de la sol·licitud.
    • Escanejar o fotografiar el resguard de la sol·licitud i tota la documentació acreditativa (DNIs, llibre de família, Targeta sanitària, i altres documents a efectes de barem), i agrupar en un sol arxiu PDF.
    • Un cop fotografiada o escanejada tota la documentació, nomenar l’arxiu PDF de la següent manera:Exemple de la documentació d’un alumne fictici de 1r de Batxillerat: Francesc Sánchez Delgado
     1BAT-SANCHEZ DELGADO_FRANCESC-44556677A.pdf (Curs-cognoms-nom- DNI)
    • Enviar l’arxiu PDF al correu electrònic següent: preinscripciobatx@sapalomera.cat

Informació addicional:

Per a més informació dirigir-se al web Estudiar a Catalunya – Preinscripció