Perfil del contractant

En el perfil del contractant trobareu informació relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions dels contractes negociats de l'Institut Sa Palomera.


    1.  Contracte del servei de neteja per a l'any 2017
 
 Plec de prescripcions tècniques
 
 Plec de clàusules administratives particulars
  El dilluns 19 de desembre de 2016 a les 12:40 h es reunirà la Mesa de Contractació i es procedirà a l'obertura pública del sobre C que conté l'oferta econòmica i la documentació dels criteris de valoració que es puntuen de forma automàtica.
 
 Resolució d'adjudicació
 
 Anunci de formalització del contracte